محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » آب استاندارد برای پرورش میگوی پاسفید

آب استاندارد برای پرورش میگوی پاسفید

آموزشی | ۱۳ بازدید

عکس, آب استاندارد برای پرورش میگوی پاسفید

چکیده ی یک مقاله بسیار مفید در خصوص شرایط آب و استاندارهای آن در خصوص پرورش میگوی پاسفید که می تواند مفید باشد. در زیر لینک دانلود کامل مقاله به صورت پی دی اف قرار داده شده است.

ISFJ-v21n2p115-fa

به منظور بررسی وضعیت کیفیت آب مزارع پرورشی میگوی پاسفید واقع در منطقه تیاب شمالی استان هرمزگان‌، برخی از پارامتر های فیزیکوشیمیایی موثر بر رشد میگو مانند دمای آب، pH ، شوری، اکسیژن محلول، نیتریت، آمونیاک، شفافیت وکلروفیلa‌ در سه مزرعه (سه استخر در هرمزرعه)، ، طی یک دوره پرورش شش ماهه در سال۱۳۹۳ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که حداقل و حداکثر میانگین دمای آب برابر با (0C4/37- 0C5/15)، pH (97/8 -1/7)، شوری (ppt5/59-ppt41)، اکسیژن محلول (mg/l5/9 –mg/l7/0)، نیتریت (m/lµ۵/۵۴ –m/lµ۳/۰)، آمونیاک (mg/l13/0– mg/l01/0) و شفافیت (cm95-cm10) بوده است. نتایج آنالیز خوشه ایی نشان دادکه ازبین سه مزرعه مورد مطالعه، کیفیت آب درمزرعه دوم بدلیل تراکم بیشترذخیره سازی، بمراتب نامطلوب‌ تر از مزرعه اول و سوم بوده است.بالا بودن دمای آب و میزان شوری در مزارع پرورش میگوی مورد مطالعه در اکثر زمان های مورد مطالعه خارج از دامنه ایده‌آل و بهعنوان یک فاکتور محدودکننده و منفی رشد در جهت افزایش میزان تولید میگوی پاسفید عمل مینماید. تغییرات pH در وضعیت آیده آل ولی دربرخی از زمان ها، تغییرات روزانه آن خارج از دامنه مطلوب بوده است. در اکثر زمان ها تغییرات مربوط به اکسیژن محلول در صبح(قبل از طلوع آفتاب) پایین تراز۳ میلیگرم برلیتر ودربرخی از زمان نیز ازافت شدیدی(کمتراز۱میلیگرم برلیتر) برخوردار و خارج از دامنه مطلوب برای پرورش میگو بوده است. افزایش صحیح میزان تعویض‌آب جهت کاهش اثرات درجه حرارت می تواند بهطورعمده باعث کاهش استرس و افزایش تولید میگو در واحد سطح گردد.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۰