آدرس سایت و زمان ثبت نام مجدد مسکن ملی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آدرس سایت و زمان ثبت نام مجدد مسکن ملی

عکس, آدرس سایت و زمان ثبت نام مجدد مسکن ملی
هفدهم خرداد ماه سال هزارو چهار صد تاریخ ثبت نام مجدد مسکن ملی می باشد. این نام نویسی در دویست و سی شهر انجام خواهد شد. این تسهیلات از صد به صد و پنجاه میلیون تومان افزایش یافته است . آدرس سایت نام نویسی tem.mrud.ir می باشد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر