آموزش تنفس شکمی فیلم

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش تنفس شکمی فیلم

عکس, آموزش تنفس شکمی فیلم

تنفس شکمی یکی از ملزومات و تکنیک‌های آوایی به حساب می‌آید که متاسفانه آن جور که باید به آن پرداخته نشده است. چرا که هنوز به درستی پیاده نشده بود با آرای بعدی کشور‌هایی که از آن به درستی عبور کردند، نفی شد و همین مورد، گیجی و گنگی خاصی را در بین ما به وجود آورده که بالاخره آیا تنفس شکمی درست است یا نه؟ عامل پدید آورنده‌ی صدا، هوایی است که به شکل انرژی از حنجره ما خارج می‌شود. متاسفانه هنوز بسیاری از بازیگران کشور ما تنفس شکمی را آموزش ندیده‌اند.بسیاری از بازیگران نسبت به دیافراگم و کارکرد آن و نقش برجسته‌اش در گفتار – آوا‌ها آگاهی ندارند. تنفس صحیح درکار یک بازیگر بسیار مهم و دارای قاعده‌های خاص خود است و با تنفس معمولی تفاوت بسیاری دارد، اما پس از تمرین‌های پیاپی بازیگر متعلق به طبیعت او شده و یاری‌اش می‌رساند.شخصی که می‌خواهد به بازیگری مبادرت ورزد، باید این روش تنفس را یاد بگیرد و از آن استفاده کند. این روش تنفس، تحولی شگرف درمجموعه اندام آوایی شخص به وجود می‌آورد.

 

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر