اطلاعاتی درباره طلاق مکره و ضمانت اجرای آن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

اطلاعاتی درباره طلاق مکره و ضمانت اجرای آن

عکس, اطلاعاتی درباره طلاق مکره و ضمانت اجرای آن

وقتی کسی را وادار به کاری کنند که تمایل به انجامش ندارد به آن شخص مکره می گویند. اگر مردی را مجبور کنند که زن خود را طلاق دهد این طلاق باطل است یا غیر نافذ؟قانون مدنی در مورد طلاق مکره نظر شفاف و صریحی ندارد و حکم مساله را مسکوت گذاشته است.ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی می گوید: «طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد»اما مشخص نیست اگر طلاق دهنده مختار نبود چه نتیجه ای بر آن بار خواهد شد.اما با توجه به اینکه اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر می دارد اگر موضوع در قوانین مُدَوَّنِه ساکت بود باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد بیشتر استادان حقوق به پیروی از نظر فقهای امامیه طلاق شخص مکره را باطل دانسته اند.به این معنی که هیچ اثری بر آن مترتب نیست و مانند موجود بی جانی است که قابلیت حیات و زندگی ندارد.اما برخی دیگر از استادان حقوق (ازجمله دکتر کاتوزیان) هم بر اساس قواعد کلی قانون مدنی چنین نظری را خلاف روح قانون مدنی می دانند و معتقدند همان طور که اکراه در تمامی معاملات موجب عدم نفوذ معامله می شود نه بطلان آن در طلاق هم باید به قواعد کلی قانون مدنی از جمله ماده ۲۰۳ رجوع کرد و طلاق شخص مکره را غیر نافذ دانست.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر