انشای جدید اگر پرنده بودی چه میکردی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

انشای جدید اگر پرنده بودی چه میکردی

عکس, انشای جدید اگر پرنده بودی چه میکردی

به نام خدا

موضوع انشا : اگر من پرنده بودم ( کبوتر بودم ) چه می کردم

حتی فکر کردن به اینکه من یک پرنده بودم نیز مرا به وجد می آورد . پرنده بودن یک رویای بسیار زیبا برای من است. داشتن بالهایی که تو را به هر کجا که بخواهی میبرد یک حس بسیار زیباست. اگر من پرنده بودم در یک روز آفتابی شروع به پر زدن می کردم ، از بام های شهر می گذشتم و خودم را به یک دشت سرسبز می رساندم و از آن بالا به زیبایی های طبیعت خیره می شدم.

اگر من پرنده بودم دوست داشتم تنهایی پرواز کنم تا بدون اینکه کس دیگری حواس مرا پرت کند از زیبایی هایی که خدا آفریده است لذت ببرم . روی درختی می نشستم و خستگی در می کردم و از آب چشمه های جاری می خوردم تا بتوانم دوباره اوج بگیرم.

اوج گرفتن یک پرنده بسیار زیباست و من خیلی مواظب خواهم بود تا به دست یک شکارچی شکار نشوم یا توسط دست بیحرم انسانها در قفس زندانی نشوم. اگر من یک پرنده بودم یک پرنده ی آزاد و خوشحال بودم.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر