اگر بازگشت به زندان بعد از مرخصی با تاخیر باشد چه می شود

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

اگر بازگشت به زندان بعد از مرخصی با تاخیر باشد چه می شود

عکس, اگر بازگشت به زندان بعد از مرخصی با تاخیر باشد چه می شود

مجازات برنگشتن به زندان بعد از مرخصی شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از سه تا شش ماه خواهد بود . از این رو اگر کسی که به او مرخصی زندان داده شده است بدون هیچ عذر موجهی در زمان مقرر به زندان بازنگردد فراری است و مجازات مندرج در ماده ۵۴۷ قانون مجازات به او اعمال خواهد شد.

اگر یک زندانی به مرخصی برود فرد زندانی ملزم است تا در زمان پایان مهلت مرخصی مجددا به زندان بازگردد در غیر این صورت طبق تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مرتکب عملی مجرمانه شده است و فراری از زندان محسوب می شود مگر اینکه فرد زندانی برای برنگشتن به موقع خود یک دلیل و عذر موجه داشته باشد .

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر