یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

اگر تا صبح خواب توالت دیدید چه تعبیری دارد

عکس, اگر تا صبح خواب توالت دیدید چه تعبیری دارد

خواب هایی هم چون خواب دیدن اینکه به دنبال توالت هستیم ، در توالت عمومی هستیم ، در توالت کثیفی هستیم و غیره می تواند باعث پریشانی روح ما شود . این گونه خواب ها چه تعابیری دارند ؟

*حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن توالت در خواب بر پنج وجه بود: اول: مال حرام. دوم: عیش دنیا. سوم: خزینه. چهارم: شروع در حرام. پنجم: زن خادمه و حرامخوار.

*معبرین غربی: تعبیر خواب دیدن کاسه توالت اشاره به نفس و غرور آسیب دیده شخص بیننده خواب دارد. شما اعتقاد دارید که می توانید همه چیز را به دست بیاورید ولی همیشه اوضاع بر وفق مراد شما نخواهد بود. این رویا معمولا زمانی رخ می دهد که باید فکری به حال روابط خود با دیگران کنیم (در ارتباط با اطرافیان به مشکل برخورده ایم)تعبیر دیدن ردیفی از کاسه توالت نشان دهنده مسائل بین شما و فردی با جنس مخالف در اطراف شماست.نگرانی عظیم و عظیم در ضمیر ناخودآگاه خود را به صورت کاسه توالت شکسته نشان می دهد. این خواب هشداری است که مورد گزند جامعه و اطرافیانتان قرار خواهید گرفت.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر