محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » باتلاق مرداب در خواب خوش یمن است یا نه تعبیرش چیست

باتلاق مرداب در خواب خوش یمن است یا نه تعبیرش چیست

آموزشی | ۱۸ بازدید

عکس, باتلاق مرداب در خواب خوش یمن است یا نه تعبیرش چیست

اگر در خواب ببینید که به نزدیکی باتلاقی می روید که پوشیده از گیاهان است معنی خواب این است که اگر از دسیسه ها و موانع عبور کنید خوشبختی و سعادتی بزرگ در انتظار شماست.

اگر در خواب باتلاق ببینید معنی خواب شما این است که نقشه های زیاد و خوبی برای موفقیت دارید ولی باید دقت هم چاشنی کارتان شود تا با شکست مواجه نشوید.

اگر در خواب دیدید که از باتلاق عبور می کنید معنی خواب شما این است در زندگی شما شرایط نامطلوب رخ می دهد و شما شکست عشقی می خورید.

اگر در خواب دیدید که در باتلاق افتاده اید معنی خواب این است که ضرر زیادی در راه است.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۱ آبان ۱۴۰۰