برای رای دادن خودکار با خود ببرید برداشته شدن اثر انگشت

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

برای رای دادن خودکار با خود ببرید برداشته شدن اثر انگشت

عکس, برای رای دادن خودکار با خود ببرید برداشته شدن اثر انگشت
بر اساس شیوه نامه های بهداشتی برای انتخابات فردا هر فرد باید با خود خودکار ببرد و قانون اثر انگشت امسال اجرایی نمی شود. استفاده از دو ماسک برای تمام شرکت کنندگان و عوامل اجرایی، رعایت فاصله دو متری بین شرکت کنندگان، تعیین فاصله حداقل دو متری بین میز‌ها و صندلی‌های عوامل اجرایی، باز بودن تمامی در‌ها و پنجره‌ها در زمان برگزاری انتخابات، گندزدایی محوطه برگزاری انتخابات، ممنوعیت ثبت اثر انگشت، ممنوعیت تجمع افراد در ورودی و خروجی و محل صندوق اخذ رای، خودداری از خوردن و آشامیدن در محل اخذ رای، جمع آوری آب سردکن‌ها و استفاده از خودکار شخصی از جمله این موارد است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر