یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

تعبیر اینکه اگر در خواب کسی را گاز گرفتیم یا گاز گرفته شدیم

عکس, تعبیر اینکه اگر در خواب کسی را گاز گرفتیم یا گاز گرفته شدیم

گاز گرفتن یا گاز گرفته شدن در خواب تعبیر خوبی دارد یا نه ؟ حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گاز گرفتن درخواب بر سه وجه است. اول: مضرت. دوم: خصومت. سوم: نقصان مال وجاه.

تعابیر مختلف گاز گرفتن یا گاز گرفته شدن :

گاز زدن در یک چیز غیر خوراکی: تلاشهای بیهوده

گاز گرفتن : کار احمقانه

گاز زدن در یک چیز خوراکی: زیان

گاز گرفتن خر : دلیل که کارش از بحث تجلل است.

گاز گرفتن گاو : دلیل که او را در آن سال زحمت بود.

گاز گرفتن سگ و سایر حیوانات وحشی : دلیل دشمن داشتن

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر