تعبیر خواب اسب سوار شدن بر اسب

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب اسب سوار شدن بر اسب

عکس, تعبیر خواب اسب سوار شدن بر اسب

ابن سیرین می گوید اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند.

دیدن اسب درخواب در مجموع بسیار نیکو است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام .

اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد و به سهولت کامروا می گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود.

سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می دهد که از بیماری شفا می یابید. درصورتی که بیمار باشید.

اسب خونی چون خون تعبیر خواب را باطل میکند تعبیری ندارد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر