تعبیر خواب انگور خوردن انگور چیدن انگور دادن انگور به مرده

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب انگور خوردن انگور چیدن انگور دادن انگور به مرده

عکس, تعبیر خواب انگور خوردن انگور چیدن انگور دادن انگور به مرده

دیدن انگور در خواب نشانه های خوبی دارد . اگر فرد بیماری خواب انگور ببیند به معنای شفاست و اگر فرد تهی دستی خواب انگور ببیند نشانه رسیدن به ثروت است.

اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر به شادی دست می یابید. و در آینده به کارهایی دست خواهید زد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود. اول: فرزند نیک، دوم: علم فرائض، سوم: مال حلال. و فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید: بر سه وجه بود، اول: مال باخیر وبرکت، دوم: فراخی نعمت، سوم: از قحط و بلاامان یافتن.

اگر ببینی انگور به مرده ای دادی که از گریه میکرد و یا غمگین بود به علامت این است که در فاصله زمانی کوتاهی صاحب مال می شوی چنان چه به شخص پیر و یا فرد مسنی دادی در اینده به جایگاه مهمی دست پیدا خواهی کرد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر