تعبیر خواب اینکه من فال گرفتم برایم فال گرفتن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب اینکه من فال گرفتم برایم فال گرفتن

عکس, تعبیر خواب اینکه من فال گرفتم برایم فال گرفتن

تعبیر خواب فال گرفتن به روایت امام جعفر صادق

دیدن فال گرفتن به خواب به سه معنا است.

اول: ظفر یافتن بر دشمن. دوم: به مراد رسیدن. سوم: روایی حاجت.

تعبیر خواب فال از دید آنلی بیتون

***اگر در خواب ببینید کسی فال شما را می گیرد ، علامت آن است که برای انجام کاری دشوار تأمل می کنید ،باید با احتیاط دست به این کار بزنید .

***ااگر دختری در خواب ببیند برایش فال می گیرند ، نشانه آن است که نمی تواند به موقعیت شغلی و اجتماعی یکی از خواستگاران خود پی ببرد .

***ا اگر خواب ببینید با فالگیری نامزد شده اید ، نشانه آن است که اگر به خود متکی نباشید ،فقر شریک زندگی زناشویی شما می شود .

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر