یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

تعبیر خواب اینکه نماز می خواندم از امام جعفر صادق

عکس, تعبیر خواب اینکه نماز می خواندم از امام جعفر صادق

در خصوص دیدن خواب نماز و نماز خواندن در خواب ، حضرت امام جعفر صادق می فرماید:( اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعایاو مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.)

نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است.

اول: ایمنی.

دوم: شادی.

سوم: عز وجاه.

چهارم: مرتبت.

پنجم: رستگاری.

ششم: یافتن مراد.

هفتم: نقصان

دیدن رکوع و سجود درخواب بر پنج وجه است.

اول: مراد یافتن.

دوم: جمعیت.

سوم: نصرت.

چهارم: ظفر.

پنجم: امر حق تعالیبه جایآوردن است.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر