تعبیر خواب باد گرد باد طوفان شدید

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب باد گرد باد طوفان شدید

دیدن بادهای ساده در خواب با خواب طوفان و خواب گرد باد تعابیر مختلف و متفاوتی دارد. دقت کنید خواب شما کدام نوع باد بود و به تعابیر زیر دقت کنید:

عکس, تعبیر خواب باد گرد باد طوفان شدید

تعبیر خواب گرد باد : چنان چه در خواب ببینید گردبادی بر خاسته حادثه ای نا خوشایند اتفاق می افتد ولی ارتباط حادثه با بیننده خواب متناسب با دوری و نزدیکی گردباد است. اگر گرد باد در دور دست باشد حادثه کوچک و کم اهمیت است و چنان چه نزدیک باشد حادثه و آفت و بلا از اهمیت بیشتری برخوردار است.

تعبیر خواب باد لطیف صبحگاه : باد صبح یعنی باد صبا است خبر از تسلط و چیرگی بر دشمن می دهد و بشارت راحت و سلامت می رساند.

تعبیر خواب باد گرم یا سرد : از یک واقعه ناخوشایند خبر می دهد. باد بسیار سرد هم چندان خوب نیست. بهترین نوع باد در خواب نسیم ملایم و مرطوب است.

تعبیر خواب بادی شبیه طوفان :  گویای این است که برای شما حادثه ای پیش می آید که از آن می گریزید و به آن پشت می کنید.

 اگر ببینید باد شما را از جای کند و با خود به آسمان برد و شما با این که می خواستید برگردید نتوانستید و همچنان به رفتن در دست باد ادامه دادید خوب نیست.

تعبیر شنیدن صدای ترسناک باد : خبری ناخوش به شما می دهند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر