یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

تعبیر خواب باد گرد باد طوفان شدید

دیدن بادهای ساده در خواب با خواب طوفان و خواب گرد باد تعابیر مختلف و متفاوتی دارد. دقت کنید خواب شما کدام نوع باد بود و به تعابیر زیر دقت کنید:

عکس, تعبیر خواب باد گرد باد طوفان شدید

تعبیر خواب گرد باد : چنان چه در خواب ببینید گردبادی بر خاسته حادثه ای نا خوشایند اتفاق می افتد ولی ارتباط حادثه با بیننده خواب متناسب با دوری و نزدیکی گردباد است. اگر گرد باد در دور دست باشد حادثه کوچک و کم اهمیت است و چنان چه نزدیک باشد حادثه و آفت و بلا از اهمیت بیشتری برخوردار است.

تعبیر خواب باد لطیف صبحگاه : باد صبح یعنی باد صبا است خبر از تسلط و چیرگی بر دشمن می دهد و بشارت راحت و سلامت می رساند.

تعبیر خواب باد گرم یا سرد : از یک واقعه ناخوشایند خبر می دهد. باد بسیار سرد هم چندان خوب نیست. بهترین نوع باد در خواب نسیم ملایم و مرطوب است.

تعبیر خواب بادی شبیه طوفان :  گویای این است که برای شما حادثه ای پیش می آید که از آن می گریزید و به آن پشت می کنید.

 اگر ببینید باد شما را از جای کند و با خود به آسمان برد و شما با این که می خواستید برگردید نتوانستید و همچنان به رفتن در دست باد ادامه دادید خوب نیست.

تعبیر شنیدن صدای ترسناک باد : خبری ناخوش به شما می دهند.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر