محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » تعبیر خواب باغ وحش هرج و مرج است

تعبیر خواب باغ وحش هرج و مرج است

آموزشی | ۱۰ بازدید

عکس, تعبیر خواب باغ وحش هرج و مرج است

یک مثال قدیمی است که می گویند اتاقت مثله باغ وحش شده یعنی اتاقت خیلی درهم برهم است. وقتی خواب باغ وحش را می بینیم یعنی زندگی ما به هم ریخته و باید به آن سرو سامان بدهیم. البته باغ وحش یک تعبیر دیگر هم دارد که آن این است که شما توانایی ها و استعدادهای خود را در وجود خود اسیر کرده اید و آنها را بروز نداده و اگر هم بروز می دهید مورد توجه دیگران نیست.

اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می کنید، علامت آن است که سرنوشتی متغیر خواهید داشت.گاهی دشمنان بر شما چیره می شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می یابید. با مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانشی کسب می کنید.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۲ آبان ۱۴۰۰