تعبیر خواب ترسناک دیدن مار در قرآن کریم

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب ترسناک دیدن مار در قرآن کریم

عکس, تعبیر خواب ترسناک دیدن مار در قرآن کریم

تعبیر خواب دیدن مار با رنگ های قرمز ، سیاه کوچک بزرگ ، نیش خوردن از مار ، حمله ی مار به مار و در کل وجود ترس از مار در خواب نشانه ی چیست ؟

تعبیر خواب مار براساس آیات قرآن
تعبیر خواب مار بر اساس تشبیه و قیاس با آیات قرآن به دشمن یا بدعت گر تعبیر شود؛ زیرا زهرش کشنده است و دشمن و بدعت گر نیز، این گونه هستند. در جایی دیگر حضرت دانیال نبی می فرماید: اگر ببینی ماری دور گردن تو حلقه زده است، زکات مال خود را نمی دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: «سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ» چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده اند در روز قیامت زنجیر گردن آن ها شود… (آل عمران/۱۸۰).

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر