تعبیر خواب دیدن استخر شنا در استخر

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب دیدن استخر شنا در استخر

عکس, تعبیر خواب دیدن استخر شنا در استخر

اگر ببینید که خودتان را در آب استخر یا حوض می شویید که این عمل را به نیت پاک شدن بدن انجام می دهید از آلودگی پاک می شوید و به نوشته ابن سیرین از گناهی توبه می کنید.

اگر در خواب استخری خالی دیدید که به شما تعلق داشت و در خانه خودتان بود گویای این است که در آینده با بیهودگی یک کار انجام شده روبه رو می شوید.

استخر تجسمی است از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند.

نانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار می گیرد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر