یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

تعبیر خواب دیدن دعوا و کتک کاری

 

عکس, تعبیر خواب دیدن دعوا و کتک کاری

خواب دعوا کردن با یکی از نزدیکان :اگر خواب ببینید با یکی از نزدیکان‌‌تان یا معشوق خود دعوا می‌کنید چنین خوابی ممکن است به ماهیت‌ پرخاشگر شما اشاره داشته باشد.حتی ممکن است نسبت به همه متخاصمانه برخورد کنید. و رفتارتان مشکلات غیرضروری زیادی برای‌تان به وجود بیاورد و حتی باعث پایان داده به رابطه‌تان با کسانی بشود که خیلی برای‌تان مهم هستند.

تعبیر خواب دعوا کردن با دوست:اگر در خواب خود را در حال دعوا کردن با یکی از دوستان صمیمی تان ببینید، این خواب تعبیری بسیار ناخوشایند دارد و به این معناست که در آینده ای نزدیک کسی یا چیزی که دوستش داشتید را از دست می دهید.

تعبیر خواب شاهد دعوایی هستید:اگر در خواب ببیند که شما شاهد دعوایی هستید، این خواب نشانه ای خوب است و تعبیر آن است که شما کاملا آزاد هستید تا مطابق با قوانین خودتان زندگی کنید. بهتر است به نظرات دیگران توجه نکنید و به آن ها اجازه ندهید خالق زندگی شما باشند.

تعبیر خواب دعوا کردن با فردی بی اهمیت و بی ارزش :اگر در خواب ببینید که در حال دعوا کردن با فردی هستید که هیچ اهمیتی در زندگی شما ندارد، این خواب می تواند نشانه ای خوب باشد. به زودی خبرهای خوبی در رابطه با خودتان یا شخصی که دوستش دارید را دریافت می کنید.

تعبیر خواب دیدن خون در حین دعوا:اگر در خواب ببینید که در حین دعوا شما یا فرد دیگری خونریزی می کنید، تعبیر آن است که نباید بیش از اندازه به دوستان خود اعتماد کنید. افرادی وجود دارند که از هر فرصتی برای آسیب رساندن به شما استفاده می کنند.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر