یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

تعبیر خواب دیدن کسی که عشق شماست

عکس, تعبیر خواب دیدن کسی که عشق شماست

اگر در خواب احساس کنید کـه فردی بشما بسیار علاقه‌مند اسـت کـه در واقعیت متوجه هستید کـه احساس خاصی بشما ندارد، باید بدانید کـه این خواب نشان دهنده‌ی اشتراکات و عقاید جدیدی اسـت کـه با آن‌ها رو بـه رو شده اید، اما از وجود و اهمیت آن‌ها بی اطلاع هستید

تعبیر خواب معشوق سابق :این خواب میتواند بـه بازگشت و وابستگی شـما بـه اهداف ناتمام یا پروژه‌هایی کـه در گذشته کنسل شده اند اشاره داشته باشد. بسیار اهمیت دارد کـه در طول دیدن این خواب چـه احساسی را تجربه میکنید.

تعبیر خواب معشوق قدیمی :  این خواب میتواند بـه بازگشت شـما در زندگی بیداری، بـه سمت اهداف و دیدگاه‌های قدیمی اشاره داشته باشد. برای این‌کـه دلیل حضور این فرد در خواب خودرا درک کنید، توجه داشته باشید کـه شخصیت او برای شـما یادآور کدام درس در زندگی می باشد.

اگر زنی خواب ببیند کسی بـه او ابراز علاقه میکند، نشانه آن اسـت کـه آن طور کـه انتظار میرود کسی حاضر بـه خواستگاری او نیست، و بـه دنبال کسب لذت‌های واهی ناامیدی خواهد بود.

آنلی بیتون می گوید:اگر خواب ببینید یکی از اقوام بشما ابراز علاقه می کند، نشانه رنح و ناامیدی اسـت. اگر خواب ببینید با یکی از اقوام مکاتبه عاشقانه دارید، نشانه آن اسـت کـه بین اقوام و بستگان اختلاف بوجود می آید.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر