تعبیر خواب رقصیدن مجلس رقص و شادمانی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب رقصیدن مجلس رقص و شادمانی

عکس, تعبیر خواب رقصیدن مجلس رقص و شادمانی

تعبیر خواب رقص و شادمانی یک نکته  ی مهم دارد و آن این است که دیگران به شما توجه داشته اند یا نه اگر شما در مجلسی می رقصیدید و دیگران به شما بی اهمیت بودند کسی به شما نگاه نمی کرد تعبیر بدی دارد و بهتر است صدقه بدهید …( معمولا می گویند اگر خوابی پیش از اذان صبح ببینید، نیاز به تعبیر دارد. وگرنه خواب هایی که در طول روز می بینید، یا پس از اذان صبح، تعبیر ندارند.) اما اگر در این مجلس همه شاد باشند و در حال پایکوبی تعبیر چنین خواب ی کاملاً مساعد و بر وفق مراد است .

تعبیر خواب رقصیدن از نظر امام صادق:

رقصیدن و رقاصی در خواب، دلیلی بر اندوه و مصیبت است. کسانی که در خواب برقصند و شاد باشند، ممکن است دچار غم و مصیبت شوند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر