تعبیر خواب زدن واکسن در خواب خیر هست یا شر

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب زدن واکسن در خواب خیر هست یا شر

عکس, تعبیر خواب زدن واکسن در خواب خیر هست یا شر
اگر در خواب دیده اید که به شما واکسن می زدنند یا هر آمپول دیگری تزریق می شود باید به ریزه کاری های خواب خود را کاملا به یاد آورید و آن ها را یادداشت کرده و سپس این تعابیر را بخوانید . در کل دیدن واکسن در خواب این تعبیر را دارد که به‌ شما هشدار می‌دهد : لازم‌ است‌ هر چه‌ زودترسطوح‌ معنوی‌ و ذهنی‌تان‌ را بسط و گسترش‌ دهید. اگر در خواب‌، شخصی‌ به‌ زور به‌ شما آمپول‌ بزند این‌خواب‌ بر طرز برخورد و اعمال‌ منفی‌تان‌ در رابطه‌ با شخص‌ یا موقعیتی‌ ویژه‌ دلالت‌ دارد.یا متوجه‌ می‌شوید که‌ شخصی‌به‌ زور قصد دارد نقطه‌ نظرات‌، عقاید، باورها و اعتقادات‌ منفی‌ و ناپسندیده‌اش‌ را به‌ شما تحمیل‌ کند. تعبیر خواب آمپولاگر دیدید دیگری می خواهد به شما آمپول بزند و سرنگ را آماده کرده و شما اکراه و ابا دارید، کاری کرده اید که مستحق شماتت و سرزنش هستید یا کاری می کنید که می باید به شما تذکر بدهند و اگر اکراه نداشتید وتعبیر خواب آمپول ابا نشان ندادید و در واقع نترسیدید مشکلی دارید که به اندک کمکی آسان می شود.واکسن زدن در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى داشته باشید تا دچار مشکلات نشوید.

تعبیر خواب تزریق در کتاب سرزمین رویاها

به شما واکسن می زنند : به کسی که لیاقتش را ندارد بیهوده محبت نکنید .
شما احتیاج به واکسن ندارید : عقلتان بر احساستان پیروز است .
دیگران واکسینه می شوند : در امور مالی احتیاط کنید.
یک پرستار به شما واکسن می زند : با موانع بسیاری روبرو می شوید .
دیگران به شما واکسن می زنند : مخالفان باعث تلف شدن وقت شما خواهند شد .

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر