یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

تعبیر خواب سوار شدن بر گاو دیدن گاو در خواب

عکس, تعبیر خواب سوار شدن بر گاو دیدن گاو در خواب

 اگر دید گاوی نر درخانه او آمد: دلیل که حق تعالی درِ خیر بر وی بگشاید.

 اگر دید بر گاو نشسته است: دلیل عمل است از قِبَل پادشاه

اگر دید گاو نر او را به سر زد و بینداخت:  اگر بیننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دلیل بر نقصان مال است. اگر پادشاه  است، دلیل که از پادشاهی بیفتد.

اگر بیند گاوان زمین می شکافتند: دلیل که مال بسیار یابد

اگر بیندماده گاوی بخرید وبااو سخن گفت:   دلیل که عیش زندگانی بر وی فراخ شود.

 گاو وحشی و شاخ دار:  دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می آفریند و زیان می رساند.

اگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است: در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می کنید و تسلط می یابید.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر