تعبیر خواب شراب مستی و مست بودن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب شراب مستی و مست بودن

عکس, تعبیر خواب شراب مستی و مست بودن

ممکن است شما هم با دیدن خواب هایی که در آن شراب خورده اید یا مست بوده اید پریشان شوید. این گونه خواب های هولناک چه تعبیری دارند ؟ طبق گفته ی بیشتر علمای علم تعبیر خواب این گونه خواب ها دلیل بر کاهلی بر نماز است و مال حرام. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مستی بر چهار وجه است. اول: مال حرام. دوم: توانگری. سوم: نقصان مال. چهارم: ترس و بیم به قدر مستی.

 دیدن مستی به خواب ، چون از شراب است ترس بود به قدر مستی.

* اگر در اثر خوردن شراب مست کنید، در تجارت و عشق شانس می آورید. اگر در خواب ببینید که دیگران مست کرده اند، برای شما و دیگران اتفاقهای بدی رخ خواهد داد.

اگر در خواب در اثر خوردن شراب مست کنید ، نشانه آن است که در تجارت و عشق شانس می آورید و در اهداف ادبی به مقامی قابل تحسین دست می یابید . این خواب نشانه کسب تجربه هایی در زمینه علم زیباشناسی است .

اگر در خواب احساس کنید در اثر افراط در مشروب خوردن مست کرده اید ، علامت آن است که با جعل اسناد و دزدی و انجام اعمال غیراخلاقی ، حرفه خود را از دست می دهید و خود را خوار و حقیر می سازید .

اگر در خواب ببینید که دیگران مست کرده اند ، نشانه آن است که برای شما و دیگران اتفاقهای بدی رخ خواهد داد .

مستی در هر شکلی ، تعبیر ی اینگونه دارد که مردم در هر طبقه و موقعیتی که هستند باید اندیشه های خود را به سمت و سوی بهتری هدایت کنند .

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر