یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

تعبیر خواب طلاق طلاق دادن طلاق گرفتن

عکس, تعبیر خواب طلاق طلاق دادن طلاق گرفتن

دیدن خواب هایی هم چون دعوا با همسر و کتک کاری و طلاق گرفتن باعث آشفتگی روح می شود این خواب ها چه تعابیری دارند و آیا تعبیر آن ها این است که طلاق می گیریم در آینده ای نه چندان دور ؟ امام جعفر صادق در این باره می فرمایند : چنانچه در خواب ببینی زن خود را طلاق داده‌ای، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که باعث می شود پشیمان شوی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی «طلاق خلع» بین شما بوجود آمد، یـعـنـی ثروتمند می‌شوی.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب طلاق می گوید : چنانچه خواب ببینید همسر خود را طلاق داده اید ، نشانه آن است که شریک زندگی خود را دوست ندارید .
اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده تعبیر عینا همین است که گفتیم. باز هم شما غم و اندوهی داریدکه می کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن استکه دیگری از انقیاد رهید و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر