تعبیر خواب طوطی خوش یمن است یا خیر

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب طوطی خوش یمن است یا خیر

عکس, تعبیر خواب طوطی خوش یمن است یا خیر

دیدن طوطی در خواب بد نیست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است.

اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا مصاحبی سرگرم کننده می یابید یا خوتان در شرایطی قرار می گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی کنید و مجبور می شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می گوید تایید و تکرار کنید.

معبران کهن نوشته اند طوطی غلام و فرزند غلام است و چنانچه ببینید که طوطی ازدست شما گریخت فرزند غلام شما می گریزد یا فرزند خودتان به سفر می رود.

اگر خودتان به کسی طوطی بدهید دو حال دارد. اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می رسانید و او را ملول می کنید و می رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می کنید و خدمتی در حق او انجام می دهید.

گرفتن طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است. چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آوردو هم شادی.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر