تعبیر خواب مورچه و موریانه بد است

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب مورچه و موریانه بد است

عکس, تعبیر خواب مورچه و موریانه بد است

متاسفانه باید گفت دیدن مورچه و موریانه در خواب تعبیر خوشی ندارد و به معنای زیان آسیب و گزند است به همان اندازه که مورچه در خواب ببینید آسیب بیشتر می شود. حتما صدقه دهید.

تعبیر خواب کشتن مورچه : اگر دیدی با دستان خودت و یا وسایل دیگری اقدام به کشتن مورجه ها میکتی به نشانه نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت می شوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

تعبیر خواب مورچه بالدار: مورچه های ببالدار در خواب های ما به نشانه ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی می باشد.

تعبیر خواب موریانه های روی دیوار :اگر روی دیوار موریانه دیدید، این خواب نشانه تحریک پذیری شخصیت شما است.دیدگاه شما درباره یک موقعیت ممکن است درست نباشد. این خواب نشانه وضعیت ذهن شماست.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر