محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » تعبیر خواب کتک زدن تعبیر خواب کتک خوردن و کتک کاری

تعبیر خواب کتک زدن تعبیر خواب کتک خوردن و کتک کاری

آموزشی | ۱۸ بازدید

عکس, تعبیر خواب کتک زدن تعبیر خواب کتک خوردن و کتک کاری

کتک کاری و کتک زدن وکتک زدن در خواب نماد چیست ؟ آیا قرار است دعوا شود ؟ امام صادق (ع) در این خصوص می فرمایند :

زدن در خواب بر شش وجه است

  1. شفاعت ( زشتى و زشتنامى).
  2. مجادله ( مرافعه و بگو مگو).
  3. روشن شدن کار مشکل ( حل شدن مشکل).
  4. سفر.
  5. شرف و بزرگی.
  6. مال حرام.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:اگر بیند کسی تازیانه بر پشت او زد و از جای آن خون بیرون آمد، دلیل است که از آن کس مال حرام یابد، یا زننده را به گناهی متهم کند. اگر بر پشت خود زخم بیند و نداند چه کسی او را زد، چنانکه پاره پاره گردید، دلیل که اهل خاندان او پراکنده گردند. اگر بیند کسی او را به چوب زد، دلیل که غمگین و مستمند شود به سبب مردی بددین و منافق. اگر بیند محتسب او را برد و بزد، دلیل که او را سلطان شغلی دهد و کارش نکو گردد.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۰