تعبیر دیدن غول بی شاخ و دم در خواب

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر دیدن غول بی شاخ و دم در خواب

عکس, تعبیر دیدن غول بی شاخ و دم در خواب

اگر از غول بگریزید امنیت می یابید و اگر او را بکشید یا منهدم کنید بر دشمن چیره می شوید.

غول واکنش ضعف بیننده خواب است. عظمت کار هم می تواند مولد احساس ضعف باشد.

غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنی است بزرگ که از او هم بیم داریم و هم آسیب می بینیم و همیشه برای ما خطر ایجاد می کند.

چنانچه در خواب غولی دیدید که عزم شما را داشت از جانب کسی مورد تهدید قرار می گیرید.

اگر در خواب غولی ببینید که خوشحال است شما غمگین می شوید و اگر غول اندوهگین و ژنده بود شادی بزرگی برای شما پیش می آید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر