تمرینات بدنسازی مخصوص ساعد

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تمرینات بدنسازی مخصوص ساعد

برای داشتن ساعدهایی قوی ، عضلانی و زیبا تمرینات ورزشی زیر را انجام دهید :

حرکت ساعد تک دمبل روی نیمکت کف دست پایین (مچ معکوس)

عکس, تمرینات بدنسازی مخصوص ساعد

برای انجام تمرین بالا یک دمبل را کنار یک نیمکت قرار بدهید. عمود بر نیمکت زانو بزنید. از دست خود استفاده کنید و دمبل را از زمین بردارید طوریکه کف دست رو به پایین باشد. ساعد شما باید روی نیمکت استراحت کند. مچ دست شما باید روی هوا، جدا از نیمکت باشد.
مچ دست خود را بالا بیاورید. نفس را بیرون بدهید
مچ دست خود را پایین بیاورید. نفس خود را داخل بدهید.

حرکت ساعد تک دمبل روی نیمکت کف دست بالا

عکس, تمرینات بدنسازی مخصوص ساعد

برای  انجام تمرین بالا یک دمبل را کنار یک نیمکت قرار بدهید. عمود بر نیمکت زانو بزنید. از دست خود استفاده کنید و دمبل را از زمین بردارید طوریکه کف دست رو به بالا باشد. ساعد شما باید روی نیمکت استراحت کند. مچ دست شما باید روی هوا، جدا از نیمکت باشد.
مچ دست خود را بالا بیاورید. نفس را بیرون بدهید
مچ دست خود را پایین بیاورید. نفس خود را داخل بدهید.

حرکت ساعد هالتر روی نیمکت کف دست بالا

عکس, تمرینات بدنسازی مخصوص ساعد

برای انجام تمرین بالا :

یک هالتر با وزنه مناسب را کنار یک نیمکت قرار بدهید. عمود بر نیمکت زانو بزنید. از دستهای خود استفاده کنید و هالتر را از روی زمین بردارید طوریکه کف دست رو به بالا باشد. ساعد شما باید روی نیمکت استراحت کند. مچ دست شما باید روی هوا، جدا از نیمکت باشد.
مچ دستهای خود را بالا بیاورید. نفس را بیرون بدهید.
مچ دستهای خود را پایین بیاورید. نفس خود را داخل بدهید.

حرکت ساعد چرخش تک دمبل روی نیمکت

عکس, تمرینات بدنسازی مخصوص ساعد

برای انجام تمرین بالا یک دمبل را کنار یک نیمکت قرار بدهید. عمود بر نیمکت زانو بزنید. از دست خود استفاده کنید و دمبل را از زمین بردارید طوریکه کف دست رو به پایین باشد. ساعد شما باید روی نیمکت استراحت کند. مچ دست شما باید روی هوا، جدا از نیمکت باشد.
مچ دست خود بچرخانید تا کف دستتان روبه بالا قرار گیرد. نفس را بیرون بدهید.
مچ دست خود را به حالت اولیه برگردانید. نفس خود را داخل بدهید. تکرار کنید.

حرکت ساعد با دمبل نشسته (Seated Dumbbell Wrist Curl)

عکس, تمرینات بدنسازی مخصوص ساعد

برای انجام تمرین بالا و حرکت آخر دمبل‌ها را برداشته و در انتهای میز بنشینید.ساعد روی ران قرار داده و مچ با دمبل باید معلق باشد.با خم کردن مچ دمبل را تا جایی که ممکن است پایین بیاورید.
با فشار بر ساعدها وزنه را به آرامی بلند کنید.مکث کرده و دوباره حرکت را تکرار کنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر