تنصیف دارایی مرد در طلاق چه شرایطی دارد و چه مواردی است

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تنصیف دارایی مرد در طلاق چه شرایطی دارد و چه مواردی است

عکس, تنصیف دارایی مرد در طلاق چه شرایطی دارد و چه مواردی است

 تصنیف اموال در طلاق امری می باشد که دارای ابهام های زیادی برای مردم عادی است . تصنیف اموال یعنی اگر مرد بخواهد زن را طلاق دهد  باید نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک را به زن بدهد. اما این قانون شامل کدام اموال و کدام نوع طلاق است.

شرط اجرای تنصیف اموال :

*درخواست طلاق باید از طرف مرد مطرح شده باشد، بنابراین در صورتی که طلاق توافقی و طلاق از طرف زن باشد این شرط اعمال نخواهد شد.
*درخواست طلاق از طرف مرد نباید به علت سوء رفتار، سوء معاشرت و یا تخلف زن از ایفای وظایف همسری باشد. به عبارت ساده تر در صورتی که مرد بتواند موارد مذکور را برای دادگاه اثبات کند، دیگر شرط تنصیف اموال و دارایی مرد اجرا نخواهد شد.
*زوجه نباید از اجرت المثل ایام زوجیت یا نحله استفاده کرده باشد.
*وجود رابطۀ زوجیت دایمی میان زوجین
*وجود دارایی زوج در هنگام درخواست طلاق باید صورت گیرد.

چه اموالی در این قانون نصف می شود ؟

*در صورتی که مرد قبل از ازدواج اموالی داشته باشد، مشمول شرط تنصیف اموال و دارایی نخواهد شد. از سوی دیگر، لازم به ذکر است که ارث شامل این شرط نمی شود چراکه مرد آن را به دست نیاورده است بلکه به طور رایگان به او تعلق گرفته است و نه بر اساس تلاش او.
*مالی که باید به زن پرداخت شود تا نصف اموال و دارایی مرد است و نه لزوما نصف اموال. بنابراین، ممکن است دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت مالی مرد، تعداد فرزندان، نقش زن در کسب این اموال و … به میزانی کمتر از آن حکم دهد.
همانطور که در شرط تصنیف اموال آمده است از عبارت “تا نصف دارایی موجود” استفاده شده است و این بدین معنی است که اموالی که مرد بعد از عقد نکاح به دست آورده است در هنگام دادخواست طلاق باید موجود باشد. پس اگر قبل از دادخواست اموال را منتقل کرده باشد شامل این شرط نمی گردد. به عبارت ساده تر، اموال و دارایی هایی از مرد مشمول این حکم قرار می گیرند که موجود باشند. بنابراین، اگر مرد در مدت زندگی مشترک مالی را بدست آورده باشد ولی در حین طلاق به هر علتی موجود نباشد، به عنوان مثال به دیگری هبه شده باشد یا مفقود شده باشد، مشمول این شرط نمی گردد. به علاوه، تا نصف اموال یعنی از یک درصد تا پنجاه درصد و تشخیص این که چه مقدار از اموال می بایستی به زوجه انتقال یابد یا معادل آن داده شود با دادگاه می باشد و الزامی به پنجاه درصد اموال نیست.
*از سوی دیگر ذکر این نکته الزامی است که مرد نمی تواند با استناد به مستثنیات دین از پرداخت این مبلغ معاف شود، زیرا استناد به مستثنیات دین تنها در خصوص دیون قابل اعمال است؛ به عنوان مثال در صورتی که مرد مدعی شود منزلی که در دوره زندگی مشترک بدست آمده است برای زندگی لازم و ضروری است، این امر موجب آن نخواهد شد که از پرداخت مال در حق زن معاف شود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر