تنها چاره برای زمانی که نمک داخل برنج را فراموش کرده اید

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تنها چاره برای زمانی که نمک داخل برنج را فراموش کرده اید

عکس, تنها چاره برای زمانی که نمک داخل برنج را فراموش کرده اید

اگر فراموش کرده اید که داخل برنج نمک بریزید مقدار مساوی روغن و آب را با نمک مخلوط کرده و دور برنج بریزید و بگذارید ده دقیقه دوباره دم بکشد. هرگز نمک را مستقیم در روغن نریزید، زیرا نمک در روغن حل نمی شود.

آشپزی1400-08-07

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر