توضیح درباره روش ثبت نام بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

توضیح درباره روش ثبت نام بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

عکس, توضیح درباره روش ثبت نام بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

ادرس سایت ثبت نام بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری www1.retirement.ir/suppins/login.aspx است.

بازنشستگان کشوری، می توانند جهت ثبت نام بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری، به سایت ثبت نام بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری مراجعه کنند و با تکمیل نمودن مراحل ثبت نام، تحت پوشش بیمه نامه تکمیلی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، قرار گیرند.

همچنین، مستمری بگیران کشوری نیز می توانند برای حذف بیمه تکمیلی خود، از طریق سایت بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری، اقدام نمایند.

لینک سایت ثبت نام بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر