ثروت مند شدن در خواب تعبیرش خوب است یا شر

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

ثروت مند شدن در خواب تعبیرش خوب است یا شر

عکس, ثروت مند شدن در خواب تعبیرش خوب است یا شر

اگر خواب ببینید مالک ثروت هتگفتی هستید علامت آن است که با قوت قلب و اراده ای قوی با مشکلات زندگی روبرو میشود.

اگر ثروتمندان را به خواب ببینید علامت آن است که دوستان هنگام تنگدستی به شما یاری می رسانند.

اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند گفتگو می کند علامت آن است که با کسی تشریک مساعی میکند که قادر است او را برای رسیدن به آرزوهایش کمک و راهنمایی کند.

آنلی بیتون میگوید : اگر زنی خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی میکند علامت آن است که مدتی با شکوه و آسایش فراوان زندگی خواهد کرد ولی بعد از …سپری شدن این ایام زندگیش با فقر و تنگدستی خواهد شد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر