جلو بازو عنکبوتی تمرینی خاص برای جلو بازوها

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

جلو بازو عنکبوتی تمرینی خاص برای جلو بازوها

عکس, جلو بازو عنکبوتی تمرینی خاص برای جلو بازوها

این تمرین همان طور که در فیلم آموزش زیر مشاهده میکنید مانند حرکت پرس پشت بازو خوابیده است که در آن سر به سمت پایین است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر