دارو و دوا در خواب چیست تعبیرش خوب است یا بد

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دارو و دوا در خواب چیست تعبیرش خوب است یا بد

عکس, دارو و دوا در خواب چیست تعبیرش خوب است یا بد

خرید دارو در خواب نشانگر اقدامات ناخوشایند است. این خواب حاکی از این است که شما رفتارهای بدی مانند قمار کردن یا نوشیدن مشروبات الکلی دارید. این خواب پیش بینی می کند که برای درمان خود در برابر عادت ها یا اعتیادهای بسیار ضعیف، ممکن است نیاز به کمک افراد متخصص و حرفه ای داشته باشید.

مصرف دارو در حالی که شما سالم هستید شبیه به بیمارستان رفتن بدون دلیل است، این خواب می تواند نشان دهنده حرص و طمع شما باشد. این خواب نشان می دهد که شما به اقدامات سریع برای پیدا کردن “احساس خوب” تکیه می کنید. این اقدامات ضعیف می تواند برای زندگی شما گران تمام شود.

دارو دادن به کسی در خواب بیانگر این است که به یک فرد نادان ایده های خاصی می دهید تا اقدامات یا اعتقادات نادرست خود را تغییر دهد. خواب دیده اید که به دوست دختر سابق یا دوست پسر سابق خود دارو می دهید، به این معنی است که واقعاً می خواهید به او بگویید که در رابطه چه اشتباهاتی را انجام داده است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر