در خواب ازدواج کردم تعبیرش خوب است یا بد

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

در خواب ازدواج کردم تعبیرش خوب است یا بد

عکس, در خواب ازدواج کردم تعبیرش خوب است یا بد

تعبیر خواب ازدواج به روایت امام جعفر صادق
امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب ازدواج می فرماید:
زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.
اول: بزرگی و مقام،
دوم: زیادتی مال،
سوم: سرحالی وآسایش،
چهارم: خرمی و شادی.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر