در خواب اسپند دود کردم تعبیرش چیست

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

در خواب اسپند دود کردم تعبیرش چیست

عکس, در خواب اسپند دود کردم تعبیرش چیست

دیدن اسپند در خواب بسیار نیکوست به خصوص اگر بوی خوشی داشته باشد. اسپند دود کردن در خواب مالی است که از کسی به بیننده خواب می رسد و مقدار آن به میزان بوی خوش آن است.

البته در تعبیر دیگری گفته شده است که دیدن اسپند در خواب گویای خود خواهی بیننده خواب است و این که می خواهد مطرح باشد و دیگران درباره او به خوبی حرف بزنند. این حالت نا خود آگاه است و در بیداری بیننده خواب به این خود خواهی اعتراف ندارد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر