محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » در خواب خدا را دیدم با خدا حرف زدم تعبیرش چیست

در خواب خدا را دیدم با خدا حرف زدم تعبیرش چیست

آموزشی | ۸ بازدید

عکس, در خواب خدا را دیدم با خدا حرف زدم تعبیرش چیست

شما خداوند را در مقابل خود می بینید : خوشبختی بسیار بزرگ در انتظار شماست.

خداوند آرزوی شما را برآورده می کند : بزرگترین آرزوی خود را می توانید برآورده کنید.

شما به خداوند دعا می کنید : خوشبختی بزرگ

خدا شما را در پناه خود می گیرد : آرزو و دعای شما برآورده می شود.

دانیال پیامبر می فرمایند: دیدن چنین رویایی بر چند وجه است:

  1.  شادی و لذت
  2.  بدست آمدن رفاه و آرامش
  3.  زیادتی و افزایش در دین
  4.  رزق و رویزی حلال و پنجمی مراد دل است
محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۰