یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

در خواب کور بودم یا کور بودند تعبیر آن چیست

عکس, در خواب کور بودم یا کور بودند تعبیر آن چیست

دیدن خواب اینکه در خواب کور شده باشیم یا فرزند یا مادر و پدر و عزیزان ما کور شده اند چه تعابیری دارد ؟

اگر در خواب نابینا بودیم و بینایی خودرا بدست آوردیم یعنی لازم نیست بـه خودمان سخت بگیریم، این خواب بشما می‌گوید کـه برای خوشبختی در زندگی نیاز بـه تغییر دارید و باید اخلاقیاتی کـه از هر نظر پسندیده نیستند را کنار بگذارید. شـما باید با چشم بصیرت اطراف تان را ببینید نه با چشم سر. نابینا شدن در خواب بیانگر گمراهی درمورد مسائل زندگی اسـت، این‌کـه نمی‌خواهیم حقیقت را ببینیم و دروغ ها را بیشتر می پسندیم. این‌کـه در خواب خودمان رابه طور کامل نابینا ببینیم و هراس تمام وجودمان را فرا بگیرد می‌تواند بیانگر غرور بی جا و ضرر رسان مـا باشد، مـا نمی‌خواهیم بجز خودمان کسی را ببینیم.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر