در کاشت لوبیا در مزرعه ها چه میزان آب لازم است

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

در کاشت لوبیا در مزرعه ها چه میزان آب لازم است

عکس, در کاشت لوبیا در مزرعه ها چه میزان آب لازم است

چگونه می توان آب مورد نیاز در زراعت لوبیا را تعیین کرد ؟ برای تعیین آب مورد نیاز در زراعت لوبیا و به منظور تعیین مناسبترین دور آبیاری و میزان آب مورد نیاز در زراعت لوبیا سفید کشاورز در منطقه خیرآباد استان زنجان و توصیه مصرف بهینه آب برای کشاورزان لوبیاکار، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه رفتار آبی شامل آبیاری بعداز ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی‌متر تبخیر تجمعی از طشتک کلاس A (E1 تا E3) در چهار تکرار بمدت ۳ سال اجراء گردید. میزان آب مصرفی درهر نوبت آبیاری درحدی بود که رطوبت عمق ریشه‌دوانی گیاه لوبیا به حد ظرفیت مزرعه (Fc) برسد. نتایج حاصل از اجرای آزمایش نشان داد بین عملکرد تیمارهای آزمایش اختلاف معنی‌دار در سطح یک درصد وجود دارد. تیمار E1 با میانگین عملکرد ۲۵۰۵ کیلوگرم در هکتار و دور آبیاری ۵ روزه و میزان مصرف ۸۱۳۲ متر مکعب آب در هکتار در و تیمار E2 با میانگین عملکرد ۲۰۰۴ کیلوگرم در هکتار و دور آبیاری ۷ روزه و میزان مصرف ۷۱۶۰ متر مکعب آب در هکتار در گروه اول قرار گرفته و تیمار E3 با میانگین عملکرد ۱۳۵۲ کیلوگرم در هکتار و دور آبیاری ۱۰ روزه و میزان مصرف ۶۲۲۷ متر مکعب آب در هکتار در گروه دوم قرار گرفته است. با توجه به جمع‌بندی نتایج سه ساله و با در نظر گرفتن شرایط آب و هوائی در شرایط آزمایش، دور آبیاری ۵ تا ۷ روز برای زراعت لوبیا در منطقه مناسب می‌باشد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر