دوخت و دوز در خواب تعبیرش چیه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دوخت و دوز در خواب تعبیرش چیه

عکس, دوخت و دوز در خواب تعبیرش چیه

روی هم رفته دوختن در خواب بد نیست به شرطی که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد.

اگر ببینید که لباس زنانه می دوزید از جانب همسر خود سود می برید یا زنی دیگر به شما سود می رساند.

اگر زن جوان در خواب ببیند که لباس بچه می دوزد صاحب فرزند می شود.

دوختن لحاف در خواب یک رابطه ضعیف را نشان می دهد که نیاز به ترمیم دارد و اگر در خواب لحاف بدوزید تعبیر خوبی دارد.

دوختن چادر در خواب نشان از رازی دارد که شما در تلاش برای حفظ آن هستید و اگر چادری را دوختید شما در کارتان موفق خواهید شد.

دوختن در خواب رتق و فتق امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله دیدن آن در خواب بد نیست مخصوصا اگر چیزی را در خواب می دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید.

اگر در خواب ببینید که دکمه می دوزید با فرزندان یا با برادران خود کاری را به اتفاق انجام می دهید و یکی از آن ها در استحکام مبانی کار شما موثر و مفید واقع می شود. اگر فرزند ندارید برادرتان و اگر دارید یکی از فرزندان.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر