محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » دیدن کفن مرده در خواب و زنده شدن مرده ای که معروف است

دیدن کفن مرده در خواب و زنده شدن مرده ای که معروف است

آموزشی | ۹ بازدید

عکس, دیدن کفن مرده در خواب و زنده شدن مرده ای که معروف است

امام صادق ع می فرمایند :دیدن کفن مرده در خواب دلیل بر مال یا ظاهر شدن مشکل یا فساد دین است.تعبیر خواب زنده شدن مرده ای که معروف است دلیل بر مال است.

هم چنین :

مرده در خواب دیدن دلیل بر دوست و مهمان است.دیدن زنده ای که در خواب مرده است دلیل بر نشاط و سرزندگی است.اگر مرده در خواب به شما چیزی بدهد خوب است و اگر چیزی بگیرد خوب نیست.اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد.و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.اگر لباسهایتان را در خواب به مرده بدهید خوب نیست و دلیل این است.که سلامت یا آبرویتان در خطر است و برعکس گرفتن لباس از مرده در خواب خوب است

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۳ آبان ۱۴۰۰