دیدن آوار و خرابی و فرو ریختگی در خواب چه تعبیری دارد

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دیدن آوار و خرابی و فرو ریختگی در خواب چه تعبیری دارد

عکس, دیدن آوار و خرابی و فرو ریختگی در خواب چه تعبیری دارد

اگر در خواب دیدید که سقف فرو ریخت یا دیوار افتاد یا منزلی آوار شد حتما حتما صدقه بدهید چرا که متاسفانه دیدن آوار و ساختمان خرابه در خواب نیکو نیست.

اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام میابد ونزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می دهد.

اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می آید و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر