دیدن اره در خواب چه نمادی دارد

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دیدن اره در خواب چه نمادی دارد

عکس, دیدن اره در خواب چه نمادی دارد

دیدن اره در خواب خوش یمن است یا خوش یمن نیست ؟ اره در خواب های ما نماد چیست ؟ بریدن درختان در خواب چه معنایی دارد ؟ امام جعفر صادق (ع) در باره ی اره در خواب می گوید:

دیدن اره در خواب بر سه وجه است :
فرزند
خواهر یا برادر
شریک

*اگر خواب ببینید با اره دستی چوبی را اره میکنید، علامت ان است که زندگی خانوادگی شما لبریز از فعالیت و شور و شوق خواهد بود.
*دیدن اره های‌ بزرگ که با نیروی برق کار میکنند، علامت ان است که پذیرفتن وظیفه ای بزرگ، باعث تحول و دگرگونی در زندگی شما خواهد شد. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت ان است که نصایح او مورد توجه دیگران قرار خواهد گرفت.
*دیدن اره فرسوده که دندانه هایش شکسته است، علامت ان است که با حوادثی نامساعد روبه‌رو خواهید شد ودر زندگانی طعم شکست را خواهید چشید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر