دیدن استفراغ و اسهال در خواب نشانه چیست

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دیدن استفراغ و اسهال در خواب نشانه چیست

عکس, دیدن استفراغ و اسهال در خواب نشانه چیست

دیدن قی کردن ( استفراغ ) در خواب بر شش و جه است.

اول: توبه کردن.
دوم: پشیمانی.
سوم: مضرت (آسیب وزیان)،
چهارم: فرج ونجات از غم.
پنجم: امانت باز دادن.
ششم: گشایش کارهای بسته.

تعبیر دیدن اسهال در خواب
تعبیر خواب اسهال به روایت امام صادق (ع): دیدن اسهال به خواب، چون به جایگاه خود بود، بر چهار وجه بود.
مال حرام
گشایش
نفقه کردن مال بر عیال
زوال غم

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر