یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

دیدن خارپشت در خواب خوش یمن است یا نه

عکس, دیدن خارپشت در خواب خوش یمن است یا نه

دیدن خار پشت در خواب به معنای دشمن است. خار پشت در خواب های ما نماد دشمنی زشت و بد خوی است. شما در خواب هر کاری با خارپشت کنید با دشمن خود کرده اید اگر او را بکشید یعنی دشمنی را نابود کرده اید. اگر گوشت آن را بخورید یعنی از مال و ثروت دشمن خورده اید. اگر خارپشت به شما صدمه بزند دشمن به شما صدمه می زند. پس با دیدن خواب جوجه تیغی حتما صدقه بدهید و خیرات کنید و مواظب انسان های اطراف خود باشید . دوست های در لباس دشمن را بهتر بشناسید.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر