یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

دیدن سمنو در خواب نماد و تعبیر چیست

عکس, دیدن سمنو در خواب نماد و تعبیر چیست

اگر شما به کسی در خواب سمنو دادید از جانب شما به او نعمت می رسد.

اگر سمنو بپزند یا ظرفی سمنو داشته باشید و ملاحظه کنید که سمنوی شما سرخ یا سبز و آبی و یا زرد است خوب نیست، در حالتی که سمنو باید شکلاتی رنگ باشد در چنین صورتی غم و رنج و اندوه می رسد.

پختن سمنو اقدام به کار نیکی است که هم سود آن به بیننده خواب می‌رسد و هم عاید دیگران می‌شود و به خصوص همراه خویش روزی حلال و معاش پاک می‌آورد.

اگر از کسی سمنو گرفتید او شما را نعمت می‌دهد و اگر شما به کسی در خواب سمنو دادید از جانب شما به او نعمت می‌رسد.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر