دیدن گل در خواب تعبیرش چیست خواب گل چیدن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دیدن گل در خواب تعبیرش چیست خواب گل چیدن

عکس, دیدن گل در خواب تعبیرش چیست خواب گل چیدن

اگر در خواب گل های زیبایی ببینیم تعبیر زیبایی دارد یا نه ؟ بستگی دارد این گل روی شاخه باشد یا دسته گل چیده شده باشد. مفسران تعبیر خواب می گویند اگر گل ریشه نداشته باشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر می شود شادی زودگذر و غم و اندوه است. گل شقایق و زنبق و کوکب و اختر در خواب خوب نیستند.

یوسف نبی علیه السلام گوید :دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

اما در کل دیدن گل در خواب یک تعبیر کلی دارد و آن اینکه به دیدار دوستان نائل می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح می یابیم.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گل به خواب شش وجه بود.

اول: فرزند.

دوم: دوست.

سوم: مردی دون همت (مردی فرومایه).

چهارم: کنیزک.

پنجم: غلام.

ششم: نامه.

*چیدن گل : سود

*گل پژمرده : بیماری

*گل نرگس : بی وفایی

*گل لاله : بی خیالی

*هدیه گرفتن آن : شما یک دوست احمق دارید

*دسته گل : شادی زود گذر

دریافت یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان به شما

دسته گل درست کردن : به هدف رسیده اید

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر