راه حل گرفتن حضانت کودک بعد هفت سالگی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

راه حل گرفتن حضانت کودک بعد هفت سالگی

عکس, راه حل گرفتن حضانت کودک بعد هفت سالگی

همان طور که همه ما میدانیم حضانت فرزند فقط تا ۷ سالگی با پدر است البته حضانت دختر فقط تا ۹ سالگی با پدر است و بعد از ۹ سال خود دختر انتخاب می کند که با چه کسی زندگی کند ؟ در مورد حضانت پسر ، پسرها از ۱۵ سالگی انتخاب می کنند با چه کسی زندگی کنند. در فیلم زیر راه گرفتن حضانت بعد ۷ سالگی توسط مادر ذکر شده است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر